Визия и цели

Основната идея на Сдружението е да активизира населението на локално ниво с цел облагородяване на жизнената и социална среда, създаване на културни ценности у населението, особено у подрастващите, които са изключително необходими за едно цивилизовано съществуване, и са предпоставка за градивно бъдеще. Следваме максимата – просветен и съпричастен народ, спокойна и силна държава. 

През последните 20 години културният живот в Общината не е особено активен. Читалищата, чиято роля е да поддържат духа на традициите жив, да възпитават любов към изкуствата, да насърчават, насочват и да дават поле за изява на млади таланти, по една или друга причина западнаха и не са в състояние да изпълняват ролята си на 100 %. Съвременната потребителска култура не предполага развитие на ценностна система, в която думи като солидарност, вяра, дух, достойнство, честност, стремеж към усъвършенстване, литература, театър, поезия, изобразително изкуство, екология липсват или са лишени от смисъл. Ние вярваме, че сами можем да си помогнем и направим живота си по-добър само ако се активизират гражданите и се даде добър пример за подражание на подрастващите.

В работата си с младежи доброволци нашите педагози и психолози намират силните им страни и ги насърчават да поемат във вярната посока на развитие. Оказването на подкрепа и разбирането, което децата получават в творческа среда, спомага за тяхното себеутвърждаване. Възпитаването в любов към природата, културата и спорта изгражда характера на младото поколение и служи за пример на по-малките от тях, които се стремят да им подражават. Децата, с които работим, се насочват според талантите и способностите, които притежават. Например Сдружението създаде и оборудва стая за репетиции в местното читалище, където деца и младежи могат да се събират и да свирят. Оказа се, че има деца, които не са и предполагали, че ще свирят толкова добре на барабани или бас китара. Други пък откриха в себе си таланта на актьори, трети установиха, че заниманията по карате им се отдават с лекота.

В икономически аспект - чрез инициативите си Сдружението постепенно създава културна среда, атракции и събития, които ще доведат до увеличение на туристо-потока и развитие на културния туризъм, което от своя страна ще подкрепя местния бизнес на всички нива, а това ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на хората от общината.